logo ePV

e-prezenčka - objednávka

Tuto službu provozují:
logo FSS logo FF logo PedF logo PraF logo KUK

Přihlášení

Pro přihlášení zadejte UČO a sekundární heslo do IS MU.

Přihlášením potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami služby a souhlasím s nimi.

Ceník služby

Cena za kopie
1 kopie A41,70 Kč
1 kopie A4 recyklo (pouze FSS)1,70 Kč

Příplatek za vazbu
bez vazby, volné listy+0 Kč
kroužková vazba (pouze FF)+25 Kč


Podmínky služby CoD (copy on demand) (dále jen „Podmínky“)

1. Předmětem služby CoD je zhotovení tiskové rozmnoženiny na objednávku podle § 30a, odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; a případně služba navazující, a to kroužková vazba volných listů.

2. Uživatel služeb poskytovaných knihovnami Masarykovy univerzity (dále jen „objednatel“) si může službu CoD objednat u příslušné knihovny Masarykovy univerzity (dále jen „zhotovitel“) následujícím způsobem:

(i) zasláním objednávky e-mailem na adresu cod@phil.muni.cz v případě, že si objednatel přeje objednat si službu CoD v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; anebo

(ii) zasláním objednávky e-mailem na adresu: cod@fss.muni.cz. v případě, že si objednatel přeje objednat si službu CoD v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

3. Zhotovitel objednávku vyhotoví a připraví ji pro objednatele do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení objednávky objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 2 těchto Podmínek. Zhotovitel po zhotovení objednávky vyzve objednatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu objednatele ve formátu UČO@mail.muni.cz k vyzvednutí připravené objednávky objednatele (dále jen „Výzva k vyzvednutí objednávky“).

4. Objednatel je povinen si do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne odeslání Výzvy k vyzvednutí objednávky zhotovitelem na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v čl. 3 těchto Podmínek vyzvednout u zhotovitele v místě a čase specifikovaném zhotovitelem ve Výzvě k vyzvednutí objednávky připravenou objednávku a uhradit zhotoviteli při vyzvednutí objednávky cenu stanovenou dle Ceníku služby, tj. částku ve výši 1,70,- Kč / 1 vytištěná strana; při volbě kroužkové vazby uhradí objednatel zhotoviteli také náklady na její zhotovení ve výši 25,- Kč (vazba do 270 listů) (dále jen „Cena“).

5. V případě, že objednatel poruší své povinnosti stanovené v čl. 4 těchto Podmínek a nevyzvedne si připravenou objednávku u zhotovitele v době stanovené v čl. 4 těchto Podmínek anebo neuhradí zhotoviteli Cenu podle čl. 4 těchto Podmínek, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli jako smluvní pokutu částku ve výši Ceny prostřednictvím knihovního systému Aleph. Zhotovitel je oprávněn požadovat mimo smluvní pokutu i plnou náhradu škody. Až do uhrazení dlužné částky Ceny zhotoviteli nebudou objednateli poskytovány knihovnické služby v systému knihoven Masarykovy univerzity podle Knihovního řádu Masarykovy univerzity (Směrnice rektora č. 14/2005).

6. V případě, že zhotovitel nebude schopen službu CoD objednateli poskytnout v souladu s čl. 3 těchto Podmínek (např. z důvodu, že příslušná kniha je půjčena a zhotovitel ji nemá k dispozici), vyrozumí o tom zhotovitel objednatele do pěti (5) pracovních dnů od doručení objednávky objednatele v souladu s čl. 2 těchto Podmínek.

7. V případě, že bude objednatel požadovat, aby jeho připravenou objednávku vyzvedla třetí osoba, je povinen zhotoviteli předem zaslat ze své univerzitní e-mailové adresy (UČO@mail.muni.cz) zprávu, ve které tuto skutečnost uvede, a ve které bude takovou osobu jednoznačně identifikovat. Zhotovitel vydá připravenou objednávku této osobě pouze v případě, že prokáže svoji totožnost a uhradí Zhotoviteli Cenu podle čl. 4 těchto Podmínek.

8. Veškeré zprávy ze strany zhotovitele budou objednateli zasílány na univerzitní e-mailovou adresu objednatele ve formátu UČO@mail.muni.cz, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Objednatel je povinen dodržovat tyto Podmínky, Knihovní řád Masarykovy univerzity (Směrnice rektora č. 14/2005) a příslušné Provozní řády knihoven Masarykovy univerzity (Provozní řád Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nebo Provozní řád Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity - s ohledem na to, prostřednictvím které z uvedených knihoven služby CoD využívá).

zpět na Beth