Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Historie

Události v roce 2017

 • červen 2017 – nová služba pro akademiky (zpracování Příl. 5 a 6 dle Směr. 7/2017 pro zaměstnance FSS, kteří chtějí zahájit habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, zpracovávání bibliometrických analýz ke studiím proveditelnosti aj. projektům a konzultace při hledání odborných časopisů vhodných k publikování v databázích Scopus a WoS)
 • červen 2017 – pořádání 3. ročníku MU Staff Training Week (MUST WEEK 2017) pro knihovníky z evropských zemí
 • červenec 2017 – instalace Police dárců (symbolické poděkování jednotlivcům a organizacím, kteří knihovně věnovali knižní dar)
 • léto 2017 – přechod na nový systém zabezpečení a evidence knih, vysoutěžen systém RFID od firmy Arfido, systém dodán včetně SW, bezpečnostních bran a self-checku, volný fond opatřen čipy RFID, souběžně proběhla revize knih
 • říjen 2017 – zavedení nové služby DDA (akvizice a nákup elektronických knih)
 • prosinec 2017 – proběhl již tradiční bazar knih VotočKnihu

Události v roce 2016

 • srpen 2016 – vybudování nových seminárních studoven v suterénu, úpravy výpůjčního pultu a úprava relaxačních zón ve studovnách
 • září 2016 – od začátku semestru v provozu čtyři zcela nová multifunkční zařízení (pro kopírování, tisk a skenování)
 • prosinec 2016 – proběhl 2. ročník bazárku knih VotočKnihu
 • za rok 2016 rekordní dosah příspěvků na Facebooku knihovny – 649 765

Události v roce 2015

 • duben 2015 – organizace 1. ročníku akce VotočKnihu (bazar knih)
 • květen 2015 – prezentace a autogramiáda knihy Postlisabonské procesy v Evropské unii autorky M. Pitrové a kol.
 • srpen 2015 – pokládka koberců ve studovnách
 • říjen 2015 – vyšlo 1. číslo Newsletteru knihovny
 • listopad 2015 – prodloužena otevírací doba knihovny v PO–ČT od 9 do 21 hod.

Události v roce 2014

 • jaro–léto 2014 – úspěšné ukončení projektů INZA a SOVA21
 • červenec 2014 – vytopen depozit
 • srpen 2014 – pokládka koberců ve studovnách
 • říjen 2014 – zakoupen knižní skener
 • listopad – zaveden on-line rezervační systém seminární studovny

Události v roce 2013

 • únor 2013 – knihovna má vlastní účet na Facebooku
 • léto 2013 – vybudování nové seminární studovny, úpravy výpůjčního pultu a úprava relaxačních zón ve studovnách
 • léto 2013 – revize fondu
 • říjen 2013 – nový vzhled webových stránek

Události v roce 2012

 • červen 2012 – zahájení projektů INZA a SOVA21
 • září 2012 – inovace orientweeku
 • podzim 2012 – knihovna začala realizovat kreditované kurzy na katedrách v rámci projektů OPVK INZA a SOVA21

Události v roce 2011

 • únor 2011 – zapojili jsme se do fakultního projektu inovace studijních oborů (Strukturální fondy EU – OP VaVpI)
 • červen 2011 – organizovali jsme mezinárodní seminář Caslin 2011
 • červenec 2011 – přechod na novou verzi knihovního systému
 • září 2011 – zpřístupněno nové rozhraní pro katalog (propojení s webem knihovny)

Události v roce 2010

 • rok ve znamení úspor, minimální prostředky pro nákup knih
 • leden–prosinec 2010 – zapojení do projektu FRVŠ (e-prezenčka)
 • červen–prosinec 2010 – revize dlohodobých výpůjček
 • léto 2010 – dvakrát byl vytopen depozit a studovna U3V
 • listopad 2010 – organizačně jsme zajišťovali setkání Bibliotheca Academica 2010
 • v průběhu roku jsme vyjednali knižní dary v celkové ceně přes 400 000 Kč

Události v roce 2009

 • leden 2009 – zapojení do digitalizačního projektu VŠKP na MU
 • získali jsme ocenění Biblioweb – nejlepší knihovnický web 2009 (hlasování uživatelů)
 • léto 2009 – přechod na SUPO
 • léto 2009 – vytopení depozitu a studovny U3V
 • v rámci zkvalitňování služeb jsme pořídili box na vracení knih, který dostal jméno Helmut

Události v roce 2008

 • červen 2008 – ÚK FSS MU se podílela na pořádání semináře Caslin 2008
 • srpen 2008 – zapojení do projektu Výzkum informační gramotnosti
 • září 2008 – zveřejněna nová verze webových stránek

Události v roce 2007

 • leden 2007 – zapojení do digitalizačního projektu VŠKP na MU

Události v roce 2006

 • 20. 1. 2006 – přechod na novou verzi Alephu (verze 16)
 • květen 2006 – zahájení kurzů pro studenty U3V
 • 4. 9. 2006 – rozšířeno pokrytí Wi-Fi a přidány nové zásuvky do Žluté studovny
 • 25. 9. 2006 - informační hodiny pro studenty 1. ročníku v aule
 • listopad 2006 – pokračování kurzů pro studenty U3V
 • 5. 12. 2006 – zahájen provoz služby JaMM Journals na FSS

Události v roce 2005

 • duben 2005 – na stránkách knihovny byl zpřístupněn soubor vybraných statistických publikací vydaných ČSÚ
 • červenec 2005 – stěhování do nových prostor na Joštově 10
 • 19. 9. 2005 – oficiální otevření Fakulty sociálních studií MU na Joštově 10
 • 20. 9. 2005 – zahájen omezený provoz knihovny
 • 20. 9. 2005 – zveřejněna čtvrtá verze webových stránek knihovny
 • 20 .– 21. 9. 2005 – informační hodiny pro studenty 1. ročníku v aule
 • 26. 9. 2005 – zahájen plný provoz knihovny

Události v roce 2004

 • 1. 2. 2004 – změna ve vedení knihovny, Mgr. Jitku Manovou nahradila Mgr. Irena Šléglová
 • 9. 2. 2004 – spuštěna služba rozesílání upomínek na emaily uživatelů
 • 11. 6. 2004 – zahájen testovací provoz nového knihovního systému Aleph 500
 • prázdniny 2004 – přechod na nové signatury a nové členění fondu
 • září 2004 – zahájen provoz Alephu
 • prosinec 2004 – děkan Rabušic zakoupil knihovně první elektronické knihy (e-books)
 • ve volném výběru zpřístupněno 32 750 knihovních jednotek (k datu 31. 12. 2004)

Události v roce 2003

 • 3. 3. 2003 – zprovoznění aplikace Nové knihy
 • duben 2003 – zveřejněna třetí verze webových stránek knihovny (grafické úpravy, optimalizace služeb)
 • červen 2003 - spuštění aplikace Dlužníci (dlužníci knih a dlouhodobě nedostupné knihy)
 • 4. 6. – 13. 6. 2003 – videoprojekce o sociální politice v Evropské unii

Události v roce 2002

 • 18. 3. 2002 – zahájení provozu v nových prostorách v areálu FF na Arna Nováka 1
 • 14. 5. 2002 – slavnostní otevření knihovny v prostorách na FF
 • ve volném výběru zpřístupněno 21 225 knihovních jednotek (k 18. 3. 2002)
 • 11. 6. 2002 – zprovoznění druhé verze webových stránek

Události v roce 2001

 • celková revize knihovního fondu
 • zpřístupněno 19 150 knihovních jednotek (k 1. 9. 2001)
 • zprovoznění webových stránek knihovny

Události v roce 2000

 • schválení projektu ve fondu FRVŠ
 • vytvoření moderního informačního pracoviště poskytujícího komplexní informační služby
 • počet studijních míst ve dvou studovnách navýšen na 55
 • začalo budování databáze článků z odborných periodik
 • všem uživatelům poskytovány meziknihovní výpůjční služby
 • informační fond se rozrostl na 17 000 knihovních jednotek

Události v roce 1999

 • podán projekt do fondu FRVŠ na zpřístupnění informačního fondu a informačních zdrojů
 • zpřístupnění OPACu uživatelům ve studovně
 • zahájen zkušební provoz výpůjčního modulu
 • zpřístupněno 4 000 knihovních jednotek ve volném výběru
 • automatizovaný proces výpůjček a rezervací v plném provozu
 • pokračuje proces postupné rekatalogizace

Události v roce 1998

 • říjen 1998 – založení Ústřední knihovny FSS MU
 • začlenění do sítě knihoven pod siglou BOD 031
 • postupné stěhování vyčleněného fondu z FF MU do sídla fakulty na Gorkého 7
 • vybaveny dvě místnosti určené pro fakultní knihovnu
 • díky projektu MOLIN vybudováno základní technické zázemí knihovny
 • začala rekatalogizace knih získaných z FF v knihovním systéme TinLib, v té době knihovna vlastní dva počítače
 • nainstalováno zabezpečovací zařízení na ochranu knihovního fondu
 • akademickým rokem 98/99 zahájen plný provoz knihovny a studovny se 34 studijními místy
 • zpracováván příručkový fond kateder