Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

ISSN: 0555-5574
Vydavatel: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Web: http://www.vudpap.sk
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na mapovanie činiteľov, ktoré tento vývin podmieňujú, predovšetkým školského, ale aj domáceho a iného sociálneho prostredia. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Uverejňuje prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík). Okrajovo sa uverejňujú aj práce z iných oblastí psychológie.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů